ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 22/06/2018
All Pageviews
All Products/Service 2592


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2592)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service Detail
Product/Service >> 9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry

9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry


  อีเมล์บอกเพื่อน

9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry

Code: 000856
Price: 320.00 THB (Ref. 9.41 USD)
: 9789749918494
: ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์
: 1/2552
: :ซื้อยกห้องขอราคาพิเศษได้
Description:

 

ชีวเคมีพื้นฐาน / Foundamentals of Biochemistry

 

หนังสือ ชีวเคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Biochemistry) เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นมาจากการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปัจจุบัน ใช้ทดสอบเป็นตำราประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีการปรับปรุงเนื้อหาเรื่อยมาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ด้วยตนเอง

 

สารบัญ

ภาคที่ 1 ชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพ

บทที่ 1 บทนำ

          1.1   ความหมายและขอบข่ายของชีวเคมี (Definition and Scope of Biochemistry)                                                      

             1.2   สิ่งมีชีวิตธาตุคาร์บอน (Carbon Based Organism)            

             1.3   ความรู้พื้นฐานก่อนการศึกษาชีวเคมี (Basic Concepts Necessary for Biochemistry)

             1.4   ประโยชน์จากการศึกษาชีวเคมี (Biochemistry for Lifes)             1.5   ชีวเคมีแอนิเมชัน (Animation Biochemistry)                      

             TEST 1 : Introduction                                      

บทที่ 2 น้ำตาล โพลิแซคคาไรด์ และคาร์โบไฮเดรต             

             2.1   โมโนแซคคาไรด์ (Monosaccharides)                                         

             2.2   โอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharides)                              

             2.3   โพลิแซคคาไรด์ (Polysaccharides)                                     

             2.4   ไกลโคโปรตีนและไกลโคลิปิด (Glycoprotein and Glycolipid)

             2.5   ใยอาหาร (Dietary Fibers)                                                 

             TEST 2 : Sugar, Polysaccharide and Carbohydrates     

บทที่ 3 กรดไขมันและลิปิด

             3.1   กรดไขมัน (Fatty Acid)                               

             3.2   ประเภทของลิปิด (Classification of Lipids)

            3.3   ไมเซลล์และลิโปโซม (Micelles and Liposomes)           

             3.4   ไลโปโปรตีน (Lipoprotein) 

             3.5   เยื่อหุ้มชีวภาพ (Biological Membranes)                  

             TEST 3 : Fatty Acids and Lipids                                

บทที่ 4 กรดอะมิโน เปปไทด์ และโปรตีน                                         

             4.1   กรดอะมิโน (Amino Acid)                                                     

             4.2   เปปไทด์ (Peptide)                                                                         

             4.3   โปรตีน (Protein)                                                                     

             4.4   คุณสมบัติทั่วไปของโปรตีน (General Properties of Proteins) 

             4.5   การแบ่งประเภทของโปรตีน (Classification of Proteins)  

             TEST 4 : Amino Acids, Peptide and Proteins                  

บทที่ 5 เอนไซม์ สารเร่งชีวภาพ                                                    

             5.1   ลักษณะทั่วไปของเอนไซม์ (General Characteristics of Enzyme)

             5.2   การจัดประเภทและการเรียกชื่อเอนไซม์ (Enzymes Classification and Nomenclature)                      

             5.3   กลไกการทำงานของเอนไซม์ (Mechanism of Enzyme)                                                                                      

             5.4   ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ (Factors Influencing Enzyme Activity)                             

             5.5   จลนศาสตร์ของเอนไซม์ (Enzyme Kinetic) 

             TEST 5 : Enzyme, Biocatalyst  

บทที่ 6 นิวคลีโอไทด์, DNA และ RNA

            6.1   องค์ประกอบทางเคมีของกรดนิวคลีอิก (Chemical Component of Nucleic Acids)                                        

             6.2   นิวคลีโอไซด์และนิวคลีโอไทด์ (Nucleoside and Nucleotide)                                                                             

             6.3   โครงสร้างและหน้าที่ของ DNA (DNA, Structure and Functions)                                                                     

             6.4   โครงสร้างและหน้าที่ของ RNA (RNA, Structure and Functions)                                                                      

             6.5   คุณสมบัติและลักษณะของกรดนิวคลีอิก (Properties and Characteristics of Nucleic Acids)                       

             TEST 6 : Nucleotide, DNA and RNA                                                                                                                                         

ภาคที่ 2 เมตาบอลิสมและชีวพลังงานศาสตร์

บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมตาบอลิสมและชีวพลังงานศาสตร์      

             7.1   หลักการของเมตาบอลิสม (Principle of Metabolism)                      

             7.2   แคตาบอลิสมและอะนาบอลิสม (Catabolism and Anabolism)

             7.3   ภาพรวมของกระบวนการแคตาบอลิสม (Overview of Catabolic Processes)                                                  

             7.4   การควบคุมวิถีเมตาบอลิสม (Control of Metabolism)              7.5   ชีวพลังงานศาสตร์ (Bioenergetics)

             7.6   การสร้าง ATP โดยปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟต (Biosynthesis of ATP, Phosphorylation Reaction)

             TEST 7 : Introduction to Metabolism and Bioenergetics)      

บทที่ 8 เมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต

          8.1   วิถีไกลโคไลซิส (Glycolysis Pathway)

             8.2   การหายใจระดับเซลส์ (Cellular Respiration)       

             8.3   วิถีเพนโตสฟอสเฟต (Pentose Phosphate Pathway)              8.4   วิถีการสังเคราะห์กลูโคส (Gluconeogenesisi Pathway)             8.5   วิถีการสังเคราะห์ไกลโคเจน (Glycogenesis Pathway)              

             8.6


Hot Product/Service...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.82 USD
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
Price 11.76 USD
Design and Analysis of Experiment
Price 9.41 USD
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
Price 14.71 USD
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 8.53 USD
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 9.41 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
Price 5.88 USD
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
Price 9.41 USD
Sufficiency Economy Note - Saving Guide 1
Price 1.18 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
Price 8.24 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 8.82 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
Price 11.76 USD
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport
Price 11.76 USD
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
Price 11.76 USD
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
Price 5.88 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 10.59 USD
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
Price 5.29 USD
Accounting Information Systems Revised Edition  ISBN9789749918333
Price 7.65 USD
CORPORATE FINANCE/การเงินธุรกิจ
Price 9.41 USD
Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book
Price 10.59 USD
Designing and Managing the Supply Chain
Price 9.41 USD
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
Price 8.24 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.