ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 22/06/2018
All Pageviews
All Products/Service 2592


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2592)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service Detail
Product/Service >> คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics

คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่


คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics


  อีเมล์บอกเพื่อน

คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics

Code: 001074
Price: 280.00 THB (Ref. 8.24 USD)
: 9789749918586
: Erwin Kreyszig/รศ.ภัคคินี ชิตสกุล และคณะ
: 1/2010
: ซื้อยกห้องขอราคาพิเศษได้
Description:

คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics

 

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือประกอบการเรียนของนิสิต นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการหาผลเฉลยของปัญหาทางกายภาพต่อไป

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องของ อนุกรมฟูเรียร์ อินทิกรัลฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์, สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย, จำนวนเชิงซ้อนและฟังก์ชันเชิงซ้อน, การอินทิเกรตเชิงซ้อน, อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์, อนุกรมโลรองต์และการอินทิเกรตส่วนตกค้าง และการส่งคงรูป  ในตอนท้ายของแต่ละบทจะมีบทสรุปพร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง และมีแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นด้วย

สารบัญ

 

บทที่ 1    อนุกรมฟูเรียร์ อินทิกรัลฟูเรียร์ และผลการแปลงฟูเรียร์ (Fourier Series, Integrals, and Transforms)

               1.1   อนุกรมฟูเรียร์

           1.2   ฟังก์ชันที่มีคาบ p = 2L

           1.3   ฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่

           1.4   อนุกรมฟูเรียร์เชิงซ้อน

           1.5   การแกว่งกวัดเมื่อมีแรงมากระทำ

           1.6   การประมาณค่าโดยพหุนามตรีโกณมิติ

           1.7   อินทิกรัลฟูเรียร์

           1.8   ผลการแปลงฟูเรียร์โคไซน์และฟูเรียร์ไซน์

           1.9   ผลการแปลงฟูเรียร์

           1.10 ตารางของผลการแปลงฟูเรียร์

           สรุปบทที่ 1

           แบบฝึกหัด

           แบบฝึกหัดทบทวน

บทที่ 2   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations)

               2.1   แนวคิดพื้นฐาน

               2.2   การทำตัวแบบ : การสั่นของเส้นเชือก สมการคลื่น

               2.3   การแยกตัวแปร การใช้อนุกรมฟูเรียร์

           2.4   ผลเฉลยสมการคลื่นของดาลองแบร์

               2.5   สมการความร้อน : ผลเฉลยจากอนุกรมฟูเรียร์

               2.6   สมการความร้อน : ผลเฉลยได้มาโดยวิธีฟูเรียร์อินทิกรัลและผลการแปลงฟูเรียร์

               แบบฝึกหัด

               แบบฝึกหัดทบทวน

บทที่ 3    จำนวนเชิงซ้อนและฟังก์ชันเชิงซ้อน (Complex Numbers and Functions)

               3.1   จำนวนเชิงซ้อน ระนาบเชิงซ้อน

               3.2   รูปแบบเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน กำลัง และราก

               3.3   อนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์

               3.4   สมการโคชี-รีมันต์

               3.5   ฟังก์ชันชี้กำลัง

               3.6   ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก

               3.7   ลอการิทึม ฟังก์ชันยกกำลัง

               สรุปบทที่ 3

               แบบฝึกหัด

               แบบฝึกหัดทบทวน

บทที่ 4    การอินทิเกรตเชิงซ้อน (Complex Integration)

               4.1   อินทิกรัลตามเส้นในระนาบเชิงซ้อน

               4.2   ทฤษฎีบทอินทิกรัลของโคชี

               4.3   สูตรอินทิกรัลของโคชี

               4.4   อนุพันธ์ของฟังก์ชันวิเคราะห์

               สรุปบทที่ 4

               แบบฝึกหัด

               แบบฝึกหัดทบทวน

บทที่ 5                อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ (Power Series, Taylor Series)

               5.1   ลำดับ อนุกรม การทดสอบการลู่เข้า

               5.2   อนุกรมกำลัง

               5.3   ฟังก์ชันที่กำหนดโดยอนุกรมกำลัง

               5.4   อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมกำลัง

               สรุปบทที่ 5

               แบบฝึกหัด

               แบบฝึกหัดทบทวน

บทที่ 6    อนุกรมโลรองต์และการอินทิเกรตส่วนตกค้าง (Residue Integration of Real Integrals)

               6.1   อนุกรมโลรองต์

               6.2   ภาวะเอกฐานและภาวะศูนย์ที่อนันต์

               6.3   การอินทิเกรตส่วนตกค้าง

               6.4   การอินทิเกรตส่วนตกค้างของอินทิกรัลเชิงจริง

               สรุปบทที่ 6

               แบบฝึกหัด

               แบบฝึกหัดทบทวน

บทที่ 7    การส่งคงรูป                                                                                                         237 (Conformal Mapping)

               7.1   ความหมายทางเรขาคณิตของฟังก์ชันวิเคราะห์ : การส่งคงรูป

           7.2   การแปลงเศษส่วนเชิงเส้น

           7.3   การส่งเศษส่วนเชิงเส้นแบบพิเศษ

           7.4   การส่งคงรูปโดยฟังก์ชันอื่น ๆ

           7.5   พื้นผิวรีมันต์

           สรุปบทที่ 7

               แบบฝึกหัด

           แบบฝึกหัดทบทวน

ภาคผนวก

               Tables


Hot Product/Service...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.82 USD
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
Price 11.76 USD
Design and Analysis of Experiment
Price 9.41 USD
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
Price 14.71 USD
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 8.53 USD
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 9.41 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
Price 5.88 USD
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
Price 9.41 USD
Sufficiency Economy Note - Saving Guide 1
Price 1.18 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
Price 8.24 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 8.82 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
Price 11.76 USD
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport
Price 11.76 USD
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
Price 11.76 USD
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
Price 5.88 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 10.59 USD
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
Price 5.29 USD
Accounting Information Systems Revised Edition  ISBN9789749918333
Price 7.65 USD
CORPORATE FINANCE/การเงินธุรกิจ
Price 9.41 USD
Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book
Price 10.59 USD
Designing and Managing the Supply Chain
Price 9.41 USD
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
Price 8.24 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.