ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 23/05/2018
All Pageviews
All Products/Service 2522


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2522)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service Detail
Product/Service >> SCIENCE >> Chemistry >> General Chemistry >> Surface Chemistry and Catalysis 9789749918777

Surface Chemistry and Catalysis 9789749918777 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Surface Chemistry and Catalysis 9789749918777


  อีเมล์บอกเพื่อน

Surface Chemistry and Catalysis 9789749918777

Code: 001317
Price: 260.00 THB (Ref. 7.65 USD)
: 9789749918777, 978-974-9918-77-7
: รศ.ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
: รศ.ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
: 1/2554
: 1/2554
: 304 หน้า
: 304 หน้า
: 18.5 x 26.0 ซม.
: 18.5 x 26.0 ซม.
: ซื้อยกห้องขอราคาพิเศษได้
: ซื้อยกห้องขอราคาพิเศษได้
Description:

เคมีพื้นผิวเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของก๊าซกับผิวของสารประกอบที่เป็นของแข็ง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้แก่ การชนผิวของของแข็งโดยโมเลกุลของก๊าซ การดูดซับทางกายภาพและเคมีของก๊าซ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของก๊าซบนผิวของของแข็ง เป็นต้น  ความรู้และความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวนำไปสู่งานประยุกต์มากมายได้แก่ การหาพื้นที่จำเพาะของผิววัสดุสำหรับการเก็บกักก๊าซเพื่อประโยชน์ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้สังเคราะห์สารประกอบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

หนังสือ เคมีพื้นผิวและปฏิกิริยาเชิงเร่ง เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานของเคมีพื้นผิว ทฤษฎีพื้นฐานจลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดบนตัวเร่ง ตัวเร่งปฏิกิริยาและการสังเคราะห์สารประกอบในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม-ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี และตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการกำจัดมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมี วิทยาศาสตร์พื้นผิว วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเลียม-ปิโตรเคมี และเคมีสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

บทที่ 1    พื้นฐานเกี่ยวกับผิวและปฏิกิริยาเร่ง

บทที่ 2    การดูดซับ

บทที่ 3    จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่ง

บทที่ 4    แลงเมียร์และบีอีทีไอโซเทอร์ม

บทที่ 5    ลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา

บทที่ 6    ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

บทที่ 7    การดูดซับบนผิวโลหะ

บทที่ 8    ซีโอไลต์

บทที่ 9    ท่อนาโน

บทที่ 10   ปฏิกิริยาเร่งชนิดออกซิเดชัน

บทที่ 11   ปฏิกิริยาเร่งในอุตสาหกรรมเคมีอนินทรีย์

บทที่ 12    ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

บทที่ 13   ปฏิกิริยาเร่งเพื่อสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก.   ประวัติเกี่ยวกับปฏิกิริยาเร่งชนิดวิวิธพันธุ์

ภาคผนวก ข.   การดูดซับของเหลวบนผิวของแข็ง

ภาคผนวก ค.   ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธุ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ภาคผนวก ง.    ตารางธาตุแสดงหมู่ของโลหะ

ภาคผนวก จ.    ค่าคงที่และหน่วย

ภาคผนวด ฉ.    สูตรทางคณิตศาสตร์

ศัพท์และคำอธิบายOur Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.