TOPTEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

วิศวกรรมฐานราก-Foundation Engineering

SOLD OUT
฿340.00
วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) ISBN 9786162820465 |เรียบเรียงโดย ศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |©2018 | ราคา 340 บาท
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วิศวกรรมฐานราก-Foundation Engineering
  • รหัสสินค้า : 000747

รายละเอียดสินค้า วิศวกรรมฐานราก-Foundation Engineering

วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)

เรียบเรียงโดย
ศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Pub Date : Copyrights  2018
ISBN 9786162820465

เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับ นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธา ก่อสร้าง สำรวจ ใช้เป็นตำราเรียน และอ้างอิง ตลอดจนช่างก่อสร้าง วิศวกรทุกระดับ

หนังสือ วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอน ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ สำหรับนักศึกษาภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานการสำรวจชั้นดิน การทดสอบ ฐานราก เสถียรภาพทางลาด แรงดันดินด้านข้าง และโครงสร้างกันดิน ในแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหา และตัวอย่างการคำนวณเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ให้แบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบความเข้าใจและลองทำแบบฝึกหัดนอกเหนือจากตัวอย่างที่เรียนในชั้นเรียน

• แต่งและเรียบเรียงเป็นเวลานานกว่า 5 ปี จากประสบการณ์จากการทำงาน การวิจัย และการรับฟังจากวิศวกรอาวุโส
• ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ วารสารระดับนานาชาติ และงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้มาตรฐาน
• ครอบคลุมเนื้อหาวิชา วิศวกรรมฐานราก
• ผู้แต่งเน้นทฤษฎีพื้นฐานและหลักการออกแบบ
• มีตัวอย่างประกอบจำนวนมาก และบางส่วนได้มาจากการคำนวณของผู้เขียนจากภาคสนามจริง

เนื้อหา :

บทที่ 1 การสำรวจชั้นดินและการทดสอบในสนาม
บทที่ 2 ฐานรากตื้น : ทฤษฎีและการออกแบบ
บทที่ 3 ฐานรากลึก : ทฤษฎีและการออกแบบ
บทที่ 4 เสถียรภาพของลาดดิน
บทที่ 5 แรงดันดินด้านข้าง
บทที่ 6 โครงสร้างกันดิน