TOPTEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

การควบคุมนิวแมติกสำหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ISBN9786162820366

฿200.00
การควบคุมนิวแมติกสำหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559) Pneumatic Control for Industrial Automation<br><br>
ผศ.เด่น คอกพิมาย
เหลือ 100 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : นิวเมติก-Neumatics
  • รหัสสินค้า : 000844

รายละเอียดสินค้า การควบคุมนิวแมติกสำหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ISBN9786162820366

การควบคุมนิวแมติกสำหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

(Pneumatic Control for Industrial Automation)

ผศ.เด่น  คอกพิมาย

 

หนังสือ การควบคุมนิวแมติกสำหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ นิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้า วิธีการออกแบบวงจรควบคุมการทำงานนิวแมติกด้วยลมอัด การควบคุมนิวแมติกด้วยไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ PLC ควบคุมนิวแมติก ซึ่งมีเทคนิคในการออกแบบวงจรควบคุมในหลาย ๆ รูปแบบด้วยวิธีต่าง ๆ ที่มีลักษณะของการควบคุมการทำงานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง จึงเหมาะที่จะใช้เป็นแบบเรียนของนักศึกษาในระดับ ปวส.  และระดับปริญญาตรี นักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบนิวแมติก นำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรไปสู่การพัฒนางานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบอัตโนมัติ

 

สารบัญ

บทที่ 1   บทนำเกี่ยวกับระบบนิวแมติก

1.1 หลักการกำลังงานของไหล

1.2 อุปกรณ์พื้นฐานของระบบนิวแมติก

1.3 การเดินท่อเมนและการติดตั้งท่อส่งจ่ายลมอัด

1.4 การควบคุมระบบนิวแมติกในงานอุตสาหกรรม

คำถามท้ายบทที่ 1 

บทที่ 2   อุปกรณ์ทำงานและวาล์วควบคุมในระบบนิวแมติก

2.1 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติก

2.2 วาล์วในระบบนิวแมติก

คำถามท้ายบทที่ 2

บทที่ 3    การออกแบบวงจรควบคุมนิวแมติกพื้นฐาน

3.1 หลักการเขียนวงจรนิวแมติก

3.2 วงจรควบคุมนิวแมติกพื้นฐาน

คำถามท้ายบทที่ 3  

บทที่ 4    การออกแบบวงจรนิวแมติกควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง  

4.1 การควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง

4.2 การออกกแบบวงจรนิวแมติกควบคุมการทำงานเมื่อไม่มีสัญญาณลมสู้กั

4.3 การออกแบบวงจรนิวแมติกควบคุมการทำงานเมื่อมีสัญญาณลมสู้กัน

4.4 การออกแบบวงจรนิวแมติกแยกสัญญาณควบคุมแบบแคสเคด

4.5 การออกแบบวงจรนิวแมติกแยกสัญญาณควบคุมแบบชิฟต์รีจีสเตอร์

4.6 การออกแบบวงจรนิวแมติกแยกสัญญาณควบคุมแบบชิฟต์รีจีสเตอร์แบบ Module

4.7 การออกแบบวงจรนิวแมติกควบคุมลำดับการทำงานที่มีลักษณะพิเศษ

คำถามท้ายบทที่ 4

บทที่ 5    อุปกรณ์ควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า

5.1 สวิตช์ (Switch)

5.2 อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)

5.3 การต่อเซ็นเซอร์ใช้งาน

5.4 รีเลย์ (Relay)

5.5 รีเลย์ตั้งเวลา (Time Relay)

5.6 อุปกรณ์นับจำนวนแบบไฟฟ้า (Electric Counter)

5.7 โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Vavle)

คำถามท้ายบทที่ 5 

บทที่ 6    การออกแบบวงจรควบคุมนิวแมติกไฟฟ้าพื้นฐาน

6.1 การเขียนวงจรควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า

6.2 วงจรควบคุมนิวแมติกไฟฟ้าพื้นฐาน

คำถามท้ายบทที่ 6                                                                                   

บทที่ 7    การออกแบบวงจรนิวแมติกไฟฟ้าควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง

7.1 การออกแบบวงจรนิวแมติกไฟฟ้าควบคุมการทำงานเมื่อไม่มีสัญญาณไฟสู้กัน

7.2 การออกแบบวงจรนิวแมติกไฟฟ้าควบคุมการทำงานเมื่อมีสัญญาณไฟสู้กัน

7.3 การออกแบบวงจรนิวแมติกไฟฟ้าแยกสัญญาณควบคุมแบบแคสเคด

7.4 การออกแบบวงจรนิวแมติกไฟฟ้าแยกสัญญาณควบคุมแบบชิฟต์รีจีสเตอร์

7.5 การออกแบบวงจรนิวแมติกไฟฟ้าควบคุมลำดับการทำงานที่มีลักษณะพิเศษ

คำถามท้ายบทที่ 7                                                       

บทที่ 8    โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์

8.1 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์

8.2 โครงสร้างและคุณสมบัติของ PLC รุ่น CPMIA

คำถามท้ายบทที่ 8                                                                                                      

บทที่ 9    การควบคุมนิวแมติกไฟฟ้าด้วย PLC

9.1 การใช้ PLC ควบคุมการทำงาน    

9.2 การใช้ PLC ควบคุมการทำงานนิวแมติกไฟฟ้าพื้นฐาน

9.3 การใช้ PLC ควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง

คำถามท้ายบทที่ 9

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. การประยุกต์ใช้งานในระบบนิวแมติก                                                                                                

ภาคผนวก ข. การเลือกขนาดของอุปกรณ์ในระบบนิวแมติก                                                                                 

ภาคผนวก ค. สัญลักษณ์ในระบบนิวแมติก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง การควบคุมนิวแมติกสำหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ISBN9786162820366

/* Products stats */