TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

ทฤษฎีความน่าจะเป็น -Probability Theory ISBN 9789749918760


฿340.00
ทฤษฎีความน่าจะเป็น -Probability Theory ISBN 9789749918760
เหลือ 199 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ความน่าจะเป็น-Probability
  • รหัสสินค้า : 001399

รายละเอียดสินค้า ทฤษฎีความน่าจะเป็น -Probability Theory ISBN 9789749918760

ทฤษฎีความน่าจะเป็น -Probability Theory ISBN 9789749918760

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ

หนังสือ ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)เล่มนี้ พัฒนามาจากเอกสารคำสอนในรายวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ที่ผู้เขียนรับผิดชอบสอนเป็นเวลากว่าสิบปีที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในระยะแรก ผู้เขียนใช้หนังสือภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงเป็นหลัก พบว่าภาษาอังกฤษยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้ นักศึกษาจำนวนมากไม่สันทัดภาษาอังกฤษ ทำให้เสียเวลาอ่านและทำความเข้าใจมาก ผู้เขียนแก้ปัญหาโดยจัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญแต่ละเรื่องเป็นภาษาไทย และค่อยๆ เติมคำอธิบายและแบบฝึกหัดจนมีความละเอียดพอที่จะพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่มีพื้นความรู้แคลคูลัสของฟังก์ชันทั้งตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร

สารบัญ

บทที่ 1 ความน่าจะเป็น (Probability)                                                                            1

            1.1 บทนำ...............................................................................................................2

            1.2 แซมเปิลสเปซ...................................................................................................2

            1.3 ฟังก์ชันความน่าจะเป็น.....................................................................................9

            1.4 การคำนวณความน่าจะเป็น.............................................................................14

            1.5 สรุป...............................................................................................................27

            แบบฝึกหัด...........................................................................................................30

บทที่ 2 ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข (Conditional Probability)                                            49

            2.1 บทนำ...........................................................................................................50

            2.2 ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข...............................................................................50

            2.3 กฎของเบย์....................................................................................................53

            2.4 ความเป็นอิสระ.............................................................................................62

            2.5 สรุป..............................................................................................................66

            แบบฝึกหัด..........................................................................................................67

บทที่ 3 ฟังก์ชันการแจกแจงและตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง (Distribution Functions and Discrete Random Variables)                                                                                      83

            3.1 ตัวแปรสุ่ม...................................................................................................84

            3.2 ฟังก์ชันการแจกแจง.....................................................................................87

            3.3 ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง...................................................................................91

            3.4 ค่าคาดหวัง..................................................................................................94

            3.5 ค่าคาดหวังของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม.........................................................97

            3.6 ความแปรปรวน........................................................................................100

            3.7 สรุป.........................................................................................................102

            แบบฝึกหัด.....................................................................................................105

บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องที่สำคัญบางชนิด (Special Discrete Random Variables)121

            4.1 ตัวแปรสุ่มแบร์นูลลีและตัวแปรสุ่มทวินาม.................................................122

            4.2 ตัวแปรสุ่มปัวส์ซอง..................................................................................134

            4.3 ตัวแปรสุ่มเรขาคณิต.................................................................................140

            4.4 ตัวแปรสุ่มทวินามนิเสธ............................................................................143

            4.5 ตัวแปรสุ่มไฮเพอร์จีออเมตริก...................................................................147

            4.6 สรุป........................................................................................................150

            แบบฝึกหัด....................................................................................................153

บทที่ 5 ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง (Continuous Random Variable)                                      169

            5.1 บทนำ.....................................................................................................170

            5.2 ฟังก์ชันความหนาแน่นของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม....................................173

            5.3 ค่าคาดหวังและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง.............................177

            5.4 สรุป........................................................................................................182

            แบบฝึกหัด....................................................................................................184

บทที่ 6 ตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่สำคัญบางชนิด (Special Continuous Random Variables)201

            6.1 ตัวแปรสุ่มยูนิฟอร์ม..................................................................................202

            6.2 การแจกแจงปกติ.......................................................................................206

            6.3 ตัวแปรสุ่มเอ็กซ์โพเนนเชียล......................................................................214

            6.4 ตัวแปรสุ่มแกมมา....................................................................................218

            6.5 ตัวแปรสุ่มเบต้า.......................................................................................221

            6.6 ตัวแปรสุ่มล็อกนอร์มัล............................................................................225

            6.7 สรุป.......................................................................................................229

            แบบฝึกหัด...................................................................................................233

บทที่ 7 ตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงร่วม (Jointly Distributed Random Variables)    249

            7.1 ฟังก์ชันการแจกแจงร่วม.........................................................................250

            7.2 ตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระกัน.......................................................................262

            7.3 ผลบวกของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระกัน......................................................269

            7.4 การแจกแจงมีเงื่อนไขของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง......................................276

            7.5 การแจกแจงมีเงื่อนไขของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง..........................................279

            7.6 สถิติอันดับ............................................................................................282

            7.7 การแจกแจงร่วมของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม............................................287

            7.8 สรุป......................................................................................................291

            แบบฝึกหัด..................................................................................................295

บทที่ 8 สมบัติของค่าคาดหวัง (Properties of Expectation)                                      311

            8.1 บทนำ....................................................................................................312

            8.2 ค่าคาดหวังของผลบวกของตัวแปรสุ่ม.....................................................313

            8.3 ความแปรปรวนร่วม ความแปรปรวนของผลบวก และสหสัมพันธ์...........328

            8.4 ค่าคาดหวังมีเงื่อนไข..............................................................................345

            8.5 ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์.......................................................................357       

            8.6 สรุป......................................................................................................366

            แบบฝึกหัด...................................................................................................370

บทที่ 9 ทฤษฎีบทลิมิต (Limit Theorems)                                                               389

            9.1 บทนำ...................................................................................................390

            9.2 อสมการเชบีเชฟและกฎอย่างอ่อนของจำนวนมาก...................................390

            9.3 อสมการเชบีเชฟด้านเดียว......................................................................394

            9.4 ทฤษฎีบทเซนทรัลลิมิต..........................................................................398

            9.5 กฎอย่างเข้มของจำนวนมาก...................................................................404

            9.6 สรุป.....................................................................................................407

            แบบฝึกหัด.................................................................................................409