TOPTEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สถิติวิศวกรรม (ฉบับปรับปรุง) ISBN9786162820328 /Engineering Statistics

฿320.00
ฉบับปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม
เหลือ 2 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สถิติวิศวกรรม-Engineering Statistics
  • รหัสสินค้า : 000366

รายละเอียดสินค้า สถิติวิศวกรรม (ฉบับปรับปรุง) ISBN9786162820328 /Engineering Statistics

สถิติวิศวกรรม/Engineering Statistics (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือเล่มนี้นับเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่มีความโดดเด่นทั้งเนื้อหา แนวคิด และทฤษฎี ในการอธิบายศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล เพื่อการวางแผน ปรับปรุงจุดบกพร่อง และคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคต สถิติจึงเป็นศาสตร์ที่เข้ามาช่วยให้องค์กร กระบวนการ หรือระบบได้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ทั้งที่เป็น สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)และ สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
 

  • เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิศวกรรมระดับโลก Montgomery และ Runger
  • แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และ ผศ.ดร. พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ ที่มีประสบการณ์การสอนวิชานี้มานานนับ 10 ปี
  • ครอบคลุมเนื้อหาวิชา สถิติวิศวกรรม ตามประกาศสภาวิศวกร
  • มีตัวอย่างอธิบายเนื้อหา ภาคทฤษฎี โจทย์ในแต่ละบท พร้อมภาพประกอบจำนวนมาก


เนื้อหา :
บทที่ 1 การนำเสนอข้อมูลและสถิติ กับงานวิศวกรรม

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

บทที่ 3 ตัวแปรสุ่ม

บทที่ 4 ค่าคาดคะเนทางคณิตศาสตร์

บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็น

บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่าง

บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรเดียว

บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรสองชุด

บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

บทที่ 10 ความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดี่ยว และสหสัมพันธ์

ภาคผนวก ตารางการแจกแจงความน่าจะเป็น