TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ISBN9789749918302 /Design and Analysis of Experiment


฿320.00
การวิเคราะห์และออกแบบการทดลอง : Design and Analysis of Experimentรศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยารศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์เนื้อหาของหนังสือนี้จัดแบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ห
เหลือ 48 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง-DOE
  • รหัสสินค้า : 000679

รายละเอียดสินค้า การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ISBN9789749918302 /Design and Analysis of Experiment

การวิเคราะห์และออกแบบการทดลอง : Design and Analysis of Experiment
รศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
รศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์


เนื้อหาของหนังสือนี้จัดแบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่หนึ่ง (บทที่ 1-3) เป็นส่วนของบทนำและสถิติพื้นฐาน ซึ่งจะกล่าวถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลอง ประโยชน์ของการออกแบบ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ส่วนที่สอง (บทที่ 4-5) เป็นส่วนที่ว่าด้วยการพยากรณ์ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาเพื่อทบทวนการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และเสริมแนวคิดการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุหรือแบบหลายเชิง ซึ่งในการออกแบบการทดลองจะนำมาใช้ในการประมาณความสัมพันธ์และกำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับตัวแปรปัจจัย เพื่อให้ค่าตอบสนองหรือผลลัพธ์ในกระบวนการหรือระบบเป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการคำนวณ

ส่วนที่สาม (บทที่ 6-8) จะเป็นส่วนหลักซึ่งเป็นส่วนคำอธิบายเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่สำคัญในทางวิศวกรรม ได้แก่ การทดลองแฟคทอเรียล สำหรับกรณี 2 ตัวแปรปัจจัย และตั้งแต่ 3 ตัวแปรปัจจัยขึ้นไป รวมถึงหลักการออกแบบแผนการทดลองแฟคทอเรียลบางส่วน วิธีการวิเคราะห์ในกรณีอื่นเมื่อไม่สามารถใช้ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ ส่วนที่สี่ (บทที่ 9) เป็นการนำเสนอวิธีการออกแบบการทดลองโดยวิธีของทากูชิ ซึ่งเป็นผู้นำการออกแบบการทดลอง ไปประยุกต์ให้ง่ายต่อการนำไปใช้โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าวัดของทากูชิ (อัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน; Signal-to-Noise Ratio) เป็นเทคนิคที่ทำให้การออกแบบการทดลองกลับนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหมู่วิศวกรและอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง ในช่วง ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา สำหรับสองบทสุดท้ายจะกล่าวถึงหลักการวิเคราะห์ตัวแปรผิวสะท้อน (Response Surface Methodology) และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยในด้านท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดและเสริมด้วยโจทย์ที่ใช้ในการทำ Computer Workshop เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้การวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วย


สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
บทที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
บทที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหู
บทที่ 6 การทดลองแฟคทอเรียล
บทที่ 7 การทดลอง 2k แฟคทอเรียล
บทที่ 8 ประเภทของแบบการทดลอง
บทที่ 9 วิธีการของทากูชิ
บทที่ 10 วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรผิวสะท้อนแบบดั้งเดิม