TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708


฿500.00
เคมี 1 (Chemistry) The Molecular Nature of Matter and Changeเหมาะสำหรับ: นิสิต นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์นักเคมี และผู้เกี่ยวข้องกับวิชาเคมี ทุกระดับ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เคมีทั่วไป - General Chemistry
  • รหัสสินค้า : 001153

รายละเอียดสินค้า เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708

เคมี 1 (Chemistry)

The Molecular Nature of Matter and Change

เหมาะสำหรับ  : นิสิต นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  นักเคมี และผู้เกี่ยวข้องกับวิชาเคมี ทุกระดับ

ชื่อหนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเคมีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ในกรณีที่จำเป็นต้องมีรูปสีเพื่อให้เห็นตัวอย่างต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น ก็มีหน้าสี่สีด้วยจำนวนหนึ่ง การทำโจทย์ตัวอย่างมีขั้นตอนการคิดด้วยเหตุผล และตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงรอบตัวเรา เนื้อหาในเล่มแรกนี้มี 16 บท และในเล่มที่สองมี 8 บท และบทแทรกอีก 1 บท มีการย้ายบทที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันมาไว้ด้วยกันบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดลำดับเนื้อหาในหลักสูตรเคมีทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียบเรียงพยายามใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานมากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่ยังไม่มีศัพท์ที่บัญญัติไว้หรือศัพท์ยังไม่เป็นที่นิยมใช้ รวมถึงศัพท์วิชาการบางคำที่ไม่เหมาะกับการใช้ศัพท์บัญญัติ แต่เหมาะกับการทับศัพท์มากกว่า

  • ครอบคลุมถึงเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา เคมี ในทุกระดับ
  • แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยจำนวนมาก
  • มีรูป 4 สี เพื่อให้เห็นตัวอย่างต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น
  • การทำโจทย์ตัวอย่างมีขั้นตอนการคิดด้วยเหตุผล ตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงรอบตัว

สารบัญ

บทที่ 1  กุญแจในการเรียนวิชาเคมี

   1.1  นิยามพื้นฐาน    

                1.2  ศิลปะแห่งเคมีและจุดเริ่มต้นของเคมีสมัยใหม่    

                1.3  แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ : การพัฒนาแบบจำลอง    

                1.4  การแก้โจทย์เคมี    

                1.5  การวัดในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์    

                1.6  ความไม่แน่นอนในการวัด : ตัวเลขนัยสำคัญ    

บทที่ 2  องค์ประกอบของสสาร

   2.1  ธาตุ สารประกอบ และสารผสม : มุมมองเชิงอะตอม    

                2.2  ผลการสังเกตที่นำไปสู่ภาพของสารในระดับอะตอม    

                2.3  ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน    

                2.4  ผลการสังเกตที่นำไปสู่แบบจำลองอะตอมที่มีนิวเคลียส    

                2.5  ทฤษฎีอะตอมปัจจุบัน    

                2.6  ธาตุ : การดูตารางธาตุครั้งแรก    

                2.7  สารประกอบ : บทนำเรื่องการเกิดพันธะ    

                2.8  สารประกอบ : สูตร ชื่อ และมวล    

                2.9  สารผสม : การจำแนกและการแยก    

 บทที่ 3  ปริมาณสัมพันธ์ของสูตรและสมการ        

   3.1  โมล

                3.2  การหาสูตรของสารประกอบที่ไม่ทราบชนิด    

                3.3  การเขียนและดุลสมการเคมี    

                3.4  การคำนวณปริมาณของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์    

                3.5  พื้นฐานของปริมาณสัมพันธ์ในสารละลาย    

บทที่ 4  ประเภทของปฏิกิริยาเคมี    

   4.1  บทบาทของน้ำในการเป็นตัวทำละลาย    

                4.2  การเขียนสมการสำหรับปฏิกิริยาไอออนิกในสารละลายในน้ำ    

                4.3  ปฏิกิริยาการตกตะกอน    

                4.4  ปฏิกิริยากรด-เบส    

                4.5  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน (รีดอกซ์)    

                4.6  ธาตุในปฏิกิริยารีดอกซ์    

                4.7  ปฏิกิริยาผันกลับได้ : สมดุลเคมีเบื้องต้น

บทที่ 5  แก๊สกับทฤษฎีจลน์โมเลกุล   

   5.1  ภาพรวมของสถานะทางกายภาพของสสาร    

                5.2  ความดันของแก๊สกับการวัดความดัน    

                5.3  กฎของแก๊สและรากฐานเชิงการทดลอง    

                5.4  การประยุกต์ใช้กฎแก๊สสมบูรณ์แบบในด้านอื่นๆ    

                5.5  กฎแก๊สสมบูรณ์แบบกับปริมาณสัมพันธ์ของปฏิกิริยา    

                5.6  ทฤษฎีจลน์โมเลกุล : แบบจำลองสำหรับพฤติกรรมของแก๊ส    

                5.7  แก๊สจริง : การเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมสมบูรณ์แบบ    

บทที่ 6  เทอร์โมเคมี : การถ่ายเทพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี                                       

                6.1  รูปและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน  

                6.2  เอนทัลปี : ความร้อนของปฏิกิริยากับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี    

                6.3  แคลอรีเมตรี : การวัดความร้อนของปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการ    

                6.4  ปริมาณสารสัมพันธ์ของสมการเทอร์โมเคมี    

                6.5  กฎการรวมความร้อนของเฮสส์    

                6.6  ความร้อนมาตรฐานของปฏิกิริยา    

บทที่ 7  โครงสร้างของอะตอม

   7.1  ธรรมชาติของแสง    

                7.2  สเปกตรัมอะตอม    

                7.3  ทวิภาพคลื่น-อนุภาคของสสารและพลังงาน    

                7.4  แบบจำลองกลศาสตร์ควอนตัมของอะตอม    

บทที่ 8  การจัดอิเล็กตรอนและความเป็นคาบทางเคมี     

  8.1  พัฒนาการของตารางธาตุ    

                8.2  ลักษณะของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน   

                8.3  แบบจำลองกลศาสตร์ควอนตัมกับตารางธาตุ    

                8.4  แนวโน้มของสมบัติสามประการของอะตอม    

                8.5  โครงสร้างอะตอมกับความไวต่อปฏิกิริยา    

บทที่ 9  แบบจำลองของการสร้างพันธะเคมี     

   9.1  สมบัติของอะตอมกับพันธะเคมี    

                9.2  แบบจำลองการสร้างพันธะไอออนิก    

                9.3  แบบจำลองการสร้างพันธะโคเวเลนต์    

                9.4  พลังงานพันธะกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี    

                9.5  ระหว่างปลายสุดสองข้าง : อิเล็กโทรเนกาติวิตีกับสภาพขั้วของพันธะ    

                9.6  บทนำเรื่องการสร้างพันธะโลหะ    

บทที่ 10  รูปร่างโมเลกุล 

   10.1  การสร้างภาพโมเลกุลและไอออนด้วยโครงสร้างลิวอิส    

                10.2  ทฤษฎีแรงผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์กับรูปร่างโมเลกุล    

                10.3  รูปร่างโมเลกุลกับสภาพขั้วของโมเลกุล    

บทที่ 11  ทฤษฎีการเกิดพันธะโคเวเลนต์   

  11.1  ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์และไฮบริไดเซชันของออร์บิทัล    

                11.2  ลักษณะการซ้อนเหลื่อมของออร์บิทัลกับชนิดของพันธะโคเวเลนต์    

                11.3  ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล (MO) การไม่ประจำที่ของอิเล็กตรอน    

บทที่ 12  แรงระหว่างโมเลกุล : ของเหลว ของแข็ง และการเปลี่ยนวัฏภาค                                   

                12.1  ภาพรวมของสถานะทางกายภาพและการเปลี่ยนวัฏภาค    

                12.2  แนวคิดเชิงปริมาณของการเปลี่ยนวัฏภาค    

                12.3  ชนิดของแรงระหว่างโมเลกุล    

                12.4  สมบัติของสถานะของเหลว    

                12.5  ความโดดเด่นของน้ำ    

                12.6  สถานะของแข็ง : โครงสร้าง สมบัติ และการสร้างพันธะ

                12.7 วัสดุชั้นสูง    

บทที่ 13  สมบัติของสารผสม    

  13.1  ชนิดของสารละลาย : แรงระหว่างโมเลกุลกับสภาพการละลาย    

                13.2  แรงระหว่างโมเลกุลกับแมโครโมเลกุลชีวภาพ    

                13.3  สารต่างๆ ละลายได้อย่างไร : การทำความเข้าใจกระบวนการการละลาย    

                13.4  สภาพการละลายในลักษณะของกระบวนการสมดุล    

                13.5  การระบุความเข้มข้นในเชิงปริมาณ    

                13.6  สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย    

                13.7  โครงสร้างและสมบัติของคอลลอยด์    

บทที่ 14 จลนศาสตร์ : อัตราและกลไกของปฏิกิริยาเคมี                                                                     

                14.1  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราของปฏิกิริยา    

                14.2  นิพจน์ของอัตราของปฏิกิริยา    

                14.3  กฎอัตรากับส่วนประกอบของกฎอัตรา    

                14.4  กฎอัตราอินทิเกรต : การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นตามเวลา    

                14.5  ผลของอุณหภูมิต่ออัตราของปฏิกิริยา    

                14.6  การอธิบายผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิ    

                14.7  กลไกของปฏิกิริยา : ขั้นตอนในปฏิกิริยารวม    

                14.8  การเร่งปฏิกิริยา : การทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น   

บทที่ 15  สมดุล : ปริมาณการเกิดปฏิกิริยาเคมี             

   15.1  สถานะสมดุลกับค่าคงที่สมดุล    

                15.2  ผลหารปฏิกิริยากับค่าคงที่สมดุล   

                15.3  การแสดงสมดุลด้วยพจน์ความดัน : ความสัมพันธ์ระหว่าง Kc กับ Kp    

                15.4  ทิศทางของปฏิกิริยา : การเปรียบเทียบ Q กับ K    

                15.5  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมดุล    

                15.6  สภาวะของปฏิกิริยากับสถานะสมดุล : หลักของเดอ ชาเตอลิเอ    

บทที่ 16  เทอร์โมไดนามิกส์ : เอนโทรปี พลังงานอิสระ และทิศทางของปฏิกิริยาเคมี                          

                16.1  กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ : การทำนายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้เอง    

                16.2  การคำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของปฏิกิริยา    

                16.3  เอนโทรปี พลังงานอิสระ กับงาน    

                16.4  พลังงานอิสระ สมดุล กับทิศทางของปฏิกิริยา    

ภาคผนวก ก.  การดำเนินการสามัญเชิงคณิตศาสตร์ในเคมี  

ภาคผนวก ข.  ค่ามาตรฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารบางชนิดที่ 298 K