TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 2 (Fundamentals of Electric Circuits) ISBN 9789749918739


฿400.00
หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 2 (Fundamentals of Electric Circuits)แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ "Fundamentals of Electric Circuits" ซึ่งแต่งและเรียบเรียงโดย Charles K. Alexand
เหลือ 150 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วงจรไฟฟ้า-Circuit Analysis
  • รหัสสินค้า : 001318

รายละเอียดสินค้า หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 2 (Fundamentals of Electric Circuits) ISBN 9789749918739

หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 2 (Fundamentals of Electric Circuits)

แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ "Fundamentals of Electric Circuits" ซึ่งแต่งและเรียบเรียงโดย Charles K. Alexander และ Matthew N. O. Sadiku โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องจากหนังสือเล่มแรก คือ หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 1 โดยในเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการศึกษาวิศวกรรมทางไฟฟ้าโดยทั่วไป

  • การวิเคราะห์กำลังงานไฟฟ้าทาง AC ที่สภาวะคงตัว
  • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสามเฟส
  • วงจรที่มีการเชื่อมต่อกันทางแม่เหล็ก
  • การวิเคราะห์ฟังก์ชันของโครงข่ายและการประยุกตื
  • การแปลงลาปลาซ
  • อนุกรมฟูเรียร์
  • การแปลงฟูเรียร์
  • การวิเคราะห์วงจรอย่างเป็นระบบด้วยหลักการของโครงข่ายสองพอร์ต

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และผู้อ่านทั่วไป สามารถนำความรู้เบื้องต้นเหล่านี้ไปใช้เป็นประสบการณ์ในการทำงาน หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

สารบัญ

บทที่ 11  การวิเคราะห์กำลังงานไฟฟ้าทาง AC (AC Power Analysis)

11.1    บทนำ

11.2    กำลังงานชั่วขณะและกำลังงานเฉลี่ย

11.3    การถ่ายโอนกำลังงานเฉลี่ยสูงสุด

11.4    ค่าประสิทธิผลหรือค่า rms

11.5    กำลังงานปรากฏและตัวประกอบกำลังงาน

11.6    กำลังงานเชิงซ้อน

11.7    การอนุรักษ์กำลังงานไฟฟ้าทาง AC

11.8    การแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังงาน

11.9    การประยุกต์ต่าง ๆ

11.10  บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

คำถามทบทวนความเข้าใจ

บทที่ 12  วงจรไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Circuits)

12.1    บทนำ

12.2    แรงดันไฟฟ้าระบบสามเฟสแบบสมดุล

12.3    การต่อระบบแบบวาย-วายสมดุล

12.4    การต่อระบบแบบวาย-เดลตาสมดุล

12.5    การต่อระบบแบบเดลตา-เดลตาสมดุล

12.6    การต่อระบบแบบเดลตา-วายสมดุล

12.7    กำลังงานไฟฟ้าในระบบสมดุล

12.8    ระบบไฟฟ้าสามเฟสแบบไม่สมดุล

12.9    การใช้ PSpice สำหรับวงจรไฟฟ้าสามเฟส

12.10  การประยุกต์

12.11  บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

คำถามทบทวนความเข้าใจ

บทที่ 13  วงจรการเชื่อมต่อทางแม่เหล็ก (Magnetically Coupled Circuits)

13.1    บทนำ

13.2    ความเหนี่ยวนำแม่เหล็กร่วม

13.3    พลังงานในวงจรที่มีการเชื่อมสัญญาณ

13.4    หม้อแปลงไฟฟ้าเชิงเส้น

13.5    หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ

13.6    หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติในอุดมคติ

13.7    หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส

13.8    การวิเคราะห์ของวงจรการเชื่อมสัญญาณทางแม่เหล็กด้วย PSpice

13.9    การประยุกต์ต่าง ๆ

13.10  บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

คำถามทบทวนความเข้าใจ

บทที่ 14  การตอบสนองทางความถี่ (Frequency Response)

14.1    บทนำ

14.2    ฟังก์ชันการถ่ายโอน

14.3    มาตราเดซิเบล

14.4    การพล็อกแบบโบเด

14.5    วงจรกำธรหรือเรโซแนนซ์แบบอนุกรม

14.6    วงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน

14.7    วงจรกรองสัญญาณแบบแพสซิฟ

14.8    วงจรกรองสัญญาณแบบแอ็กทิฟ

14.9    การย่อขยาย

14.10  การใช้ PSpice เพื่อหาการตอบสนองทางความถี่

14.11  การคำนวณโดยใช้ MATLAB

14.12  บทประยุกต์

14.13  บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

คำถามทบทวนความเข้าใจ

บทที่ 15  บทนำสู่การแปลงลาปลาซ (Introduction to Laplace Transform)

15.1    บทนำ

15.2    นิยามของการแปลงลาปลาซ

15.3    คุณสมบัติของการแปลงลาปลาซ

15.4    การแปลงลาปลาซผกผัน

15.5    อินทิกรัลคอนโวลูชัน

15.6    การประยุกต์ใช้กับสมการอนุพันธ์อินทิเกรต

15.7    บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

บทที่ 16  การประยุกต์ใช้งานการแปลงลาปลาซ (Laplace Transform Applications)

16.1    บทนำ

16.2    แบบจำลองอุปกรณ์ทางวงจร

16.3    การวิเคราะห์วงจร

16.4    ฟังก์ชันการถ่ายโอน

16.5    ตัวแปรสถานะ

16.6    การประยุกต์

16.7    บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

คำถามทบทวนความเข้าใจ

บทที่ 17  อนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series)

17.1    บทนำ

17.2     อนุกรมฟูเรียร์ทางตรีโกณมิติ

17.3     การพิจารณาความสมมาตร

17.4    การประยุกต์ทางวงจรไฟฟ้าง

17.5    ค่ากำลังงานเฉลี่ยและค่า RMS

17.6    อนุกรมฟูเรียร์แบบใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

17.7    การวิเคราะห์ฟูเรียร์ด้วย PSpice

17.8    การประยุกต์ต่าง ๆ

17.9    บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

คำถามทบทวนความเข้าใจ

บทที่ 18  การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Tranform)

18.1    บทนำ

18.2    นิยามของการแปลงฟูเรียร์

18.3    คุณสมบัติต่าง ๆ ของการแปลงฟูเรียร์

18.4    การประยุกต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า

18.5    ทฤษฎีของพาร์สวัล

18.6    การเปรียบเทียบระหว่างการแปลงฟูเรียร์กับการแปลงลาปลาซ

18.7    บทประยุกต์

18.8    บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

คำถามทบทวนความเข้าใจ

บทที่ 19  โครงข่ายสองพอร์ต (Two-Port Network)

19.1    บทนำ

19.2    พารามิเตอร์อิมพีแดนซ์

19.3    พารามิเตอร์แอดมิตแตนซ์

19.4    พารามิเตอร์ไฮบริด

19.5    พารามิเตอร์การส่งผ่าน

19.6    ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่าง ๆ

19.7    การเชื่อมต่อกันระหว่างโครงข่ายต่าง ๆ

19.8    การคำนวณหาพารามิเตอร์โครงข่ายสองพอร์ตด้วย PSpice

19.9    การประยุกต์ต่าง ๆ

19.10  บทสรุป

คำถามทบทวน

คำถามท้ายบท

คำถามทบทวนความเข้าใจ

ภาคผนวก A    สมการหลายตัวแปรและการแปลงเมทริกซ์ผกผัน

ภาคผนวก B    จำนวนเชิงซ้อน

ภาคผนวก C    สูตรต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

ภาคผนวก D    PSpice for Windows

ภาคผนวก E    MATLAB

ภาคผนวก F    เฉลยคำตอบข้อคี่ บทที่ 1 - 19