TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-Business mathematics and Statistics ISBN9786162820038


฿300.00
คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-Business mathematics and Statistics
เหลือ 200 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์ธุรกิจ-Business Mathematics
  • รหัสสินค้า : 001405

รายละเอียดสินค้า คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-Business mathematics and Statistics ISBN9786162820038

คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-Business mathematics and Statistics

รศ.ประสพชัย พสุนนท์

ความรู้ในทางธุรกิจเพราะการจัดการองค์ความรู้ของธุรกิจสมัยใหม่จะอาศัยเพียงความเชื่อ  ความชำนาญ  หรือวิธีปฏิบัติแบบดั้งเดิมคงจะไม่ได้  การจัดการธุรกิจนับวันก็ยิ่งยากขึ้นเพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง  พื้นฐานที่สำคัญในการทำความเข้าใจหรืออธิบายในศาสตร์เหล่านี้ คือ คณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งจะเป็นทั้งการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ 

หนังสือเล่มนี้จะวางรากฐานความรู้เรื่องคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ตำเป็นต้องใช้ทางการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ด้วยการอธิบายอย่าง ๆ พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ รวมถึงวิธีการคิดหาคำตอบ  พร้อมโจทยฺปัญหาท้ายบท

สารบัญ

บทที่ 1  ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์

1.1  จำนวนจริง

1.2  ค่าสัมบูรณ์

                1.3  เศษส่วน

                1.4  อัตราส่วนและสัดส่วน

1.5  ร้อยละ  การแปรผัน  และดอกเบี้ย

                1.6  สัญลักษณ์การบวก

                แบบฝึกหัดบทที่ 1

บทที่ 2    สมการและอสมการ

                2.1  ความหมายของสมการและอสมการ

                2.2  สมการเชิงเส้น

                2.3  กราฟของสมการเชิงเส้น

                2.4  ความชันของสมการเชิงเส้น

                2.5  การแยกตัวประกอบและสมการกำลังสอง

                2.6  ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร

                2.7  อสมการเชิงเส้น

                2.8  กราฟของอสมการเชิงเส้น

                แบบฝึกหัดบทที่ 2

บทที่ 3    เซต

                3.1  ความหมายของเซต

                3.2  วิธีการเขียนเซต

                3.3  เซตจำกัดและเซตอนันต์

                3.4  เซตว่าง

                3.5  เซตที่เท่ากัน

                3.6  เซตย่อย

                3.7  เอกภพสัมพัทธ์

                3.8  แผนภาพเวนน์ –ออยเลอร์

                3.9  การดำเนินการของเซต

                3.10  กฎของการดำเนินการของเซต

                3.11  จำนวนสมาชิกของเซตที่จำกัด

                แบบฝึกหัดบทที่ 3

บทที่ 4    ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

                4.1  คู่อันดับ

                4.2  ผลคูณคาร์ทีเซียน

                4.3  ความสัมพันธ์

                4.4  โดเมนและเรจน์ของความสัมพันธ์

                4.5  กราฟของความสัมพันธ์

                4.6  ตัวผกผันของความสัมพันธ์

                4.7  ฟังก์ชัน

                4.8  ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก

                4.9  ฟังก์ชันผกผัน

                4.10  พีชคณิตของฟังก์ชัน

                แบบฝึกหัดบทที่ 4

บทที่ 5    เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

                5.1  ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด

                5.2  เลขยกกำลัง

                5.3  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

                5.4  ฟังก์ชันลอกการิทึม

                แบบฝึกหัดบทที่ 5

บทที่ 6    เมทริกซ์

                6.1  ความหมายของเมทริกซ์

                6.2  ชนิดของเมทริกซ์

                6.3  การเท่ากันของเมทริกซ์

                6.4  การบวกเมทริกซ์

                6.5  การคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์

                6.6  การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์

                6.7  เมทริกซ์ของระบบสมการเชิงเส้น

                6.8  การดำเนินการแถวเบื้องต้น

                6.9  เมทริกซ์ลดรูปเป็นขั้นแบบแถว

                6.10  ค่าลำดับชั้นของเมทริกซ์

                6.11  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

                6.12  ดีเทอร์มิแนนต์

                6.13  เมทริกซ์ผกผัน

                6.14  กฎของคราเมอร์

                6.15  การประยุกต์เมทริกซ์ในทางธุรกิจ

                แบบฝึกหัดบทที่ 6

บทที่ 7    ความน่าจะเป็น

                7.1  ปริภูมิตัวอย่างและเหตุการณ์

                7.2  สัจพจน์ความน่าจะเป็น

                7.3  ความน่าจะเป็นแบบคลาสสิก

                7.4  หลักการนับเบื้องต้น

                7.5  การเรียงลำดับและการจัดกลุ่ม

                7.6  ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

                7.7  เหตุการณ์ที่เป็นอิสระกัน

                7.8  ผลรวมความน่าจะเป็นและทฤษฎีเบส์

                แบบฝึกหัดบทที่ 7

บทที่ 8    สถิติเบื้องต้น

                8.1  ความหมายของสถิติ

                8.2  ตัวอย่างการใช้สถิติ

                8.3  ขอบเขตของสถิติ

                8.4  นิยามศัพท์ทางสถิติ

                8.5  ตัวแปรทางสถิติ

                8.6  ระดับการวัดของข้อมูล

                8.7  แหล่งที่มาของข้อมูล

                8.8  การเก็บรวบรวมข้อมูล

                8.9  การนำเสนอข้อมูล

                แบบฝึกหัดบทที่ 8

บทที่ 9    การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

                9.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

                9.2  ค่ากลางพิสัย

                9.3  ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

                9.4  ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค

                9.5  มัธยฐาน

                9.6  ฐานนิยม

                9.7  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม

                9.8  การวัดค่าตำแหน่งของข้อมูล

                แบบฝึกหัดบทที่ 9

บทที่ 10การวัดการกระจาย

                10.1  พิสัย

                10.2  ค่ากลางพิสัยควอร์ไทล์

                10.3  ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

                10.4  ความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                10.5  ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากลางและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                10.6  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยเลขคณิต

10.7  สัมประสิทธิ์การแปรผัน

                10.8  คะแนนมาตรฐาน

                แบบฝึกหัดบทที่ 10

บทที่ 11การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ

                11.1  โครงสร้างและประเภทของการตัดสินใจ

                11.2  ตารางผลตอบแทนและตารางค่าเสียโอกาส

                11.3  การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็น

                11.4  การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็น

                แบบฝึกหัดบทที่ 11

บทที่ 12เลขดัชนี

                12.1  ความหมายของเลขดัชนี

                12.2  ประเภทของเลขดัชนี

                12.3  ดัชนีราคาไม่ถ่วงน้ำหนัก

                12.4  ดัชนีราคาถ่วงน้ำหนัก

12.5  ข้อระวังในการใช้เลขดัชนี

                แบบฝึกหัดบทที่ 12

บรรณานุกรม