TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) ISBN9786162820168 (ปกแข็ง)


฿500.00
ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2557
เหลือ 500 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ระบบบำบัดน้ำเสีย-Wastedwater Engineering
  • รหัสสินค้า : 001516

รายละเอียดสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) ISBN9786162820168 (ปกแข็ง)

 

ระบบบำบัดน้ำเสียเล่มนี้ เป็นเล่มที่ปรับปรุงจากเล่มที่จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2549 ซึ่งผู้แต่งได้รวบรวมและลำดับเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีพื้นฐาน ภาคปฏิบัติ ในการคัดเลือกและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และรายการคำนวณที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้าใจง่าย รวมถึงการประยุกต์ใช้ในแง่การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติน้ำเสีย การควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งสอดแทรกผลงานวิจัยของผู้แต่งไว้ด้วย และในเล่มนี้ได้เพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงให้เกิดความทันสมัยทางวิชาการมากขึ้น โดยเพิ่มเนื้อหาในเรื่องน้ำกากส่าและการบำบัดโดยวิธีทางชีววิทยา ซึ่งเป็นงานวิจัยหลักของผู้แต่งและนับได้ว่าผู้แต่งเป็นนักวิจัยรุ่นแรกที่ทำงานวิจัยในเรื่องนี้และมีความก้าวหน้ามากที่สุด

♦  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง

♦  ครอบคลุมทั้งเนื้อหาสำหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

♦  ลำดับเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ รวมถึงตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

♦  มึภาพประกอบ ตัวอย่าง และเทคนิคต่างๆ ในการบำบัดน้ำเสีย

♦  มีตัวอย่าง วิธีการ ตลอดจนแบบฟอร์มรายงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ควบคุม และพนักงานสิ่งแวดล้อม


สารบัญ

บทที่ 1    แหล่งและลักษณะสมบัติน้ำเสีย 

บทที่่ 2    ความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยา 

บทที่ 3    มลพิษทางน้ำ 

บทที่ 4    หลักการและกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

บทที่ 5    การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ 

บทที่ 6    การบำบัดน้ำเสียทางเคมี 

บทที่ 7    การบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา

บทที่ 8    ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีชีววิทยาแบบใช้อากาศ

บทที่ 9    ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีชีววิทยาแบบไร้อากาศ

บทที่ 10  การบำบัดและกำจัดตะกอน

บทที่ 11  ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขปัญหา

บทที่ 12  สีน้ำกากส่าและการบำบัดโดยวิธีทางชีววิทยา

ดัชนี