TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ISBN9786162820281


฿300.00
อธิบายและลำดับเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย เป็นการนำเอาข้อมูลและสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแม่นยำ ถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมทางธุรกิจ
เหลือ 100 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ -QA and Management Science
  • รหัสสินค้า : 001529

รายละเอียดสินค้า การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ISBN9786162820281

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

อาจารย์รัชรินทร์ กุลชาติ

ISBN 978-616-282-028-1

- เขียนจากประสบการณ์การสอนวิชานี้มานาน

- เน้นเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน อธิบายเป็นลำดับขั้นตอน

- มีตัวอย่าง ภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย และแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับ และผู้สนใจในการวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ

สารบัญ

 บทที่ 1  ความน่าจะเป็น

            1.1 ความสำคัญของความน่าจะเป็น

            1.2 การทดลองชนิดสุ่ม

            1.3 การคำนวณค่าความน่าจะเป็น

            1.4 กฎพื้นฐานของความน่าจะเป็น

            1.5 กฎของเบส์ (Bayes’ Rule)

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 2 การแจกแจงความน่าจะเป็น

            2.1 ตัวแปรสุ่ม

            2.1.1 ความหมายของตัวแปรสุ่ม

                   2.1.2 ประเภทของตัวแปรสุ่ม

            2.2 การแจกแจงความน่าจะเป็น

                   2.2.1 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

                            − การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม (Binomial Probability Distribution)

                            − การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปัวส์ซอง (Poisson Probability Distribution)

                   2.2.2 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง

                   − การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Distribution)

                   − การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Probability

                            Distribution)

                   − การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบยูนิฟอร์ม (Uniform Probability Distribution)

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 3  กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

            3.1 ความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหาการดำเนินงานต่างๆที่ใช้กำหนดการเชิงเส้น

                   3.1.1 ความหมายของกำหนดการเชิงเส้น

                   3.1.2 ขั้นตอนการแก้ปัญหาการดำเนินงานต่างๆที่ใช้กำหนดการเชิงเส้น

            3.2 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นและหาผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีกราฟ

                   3.2.1 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นที่มีวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Maximize)

                   3.2.2 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นที่มีวัตถุประสงค์เป็นค่าต่ำสุด (Minimize)

            3.3 กรณีพิเศษในการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น

                   3.3.1 กรณีไม่มีพื้นที่ที่หาผลเฉลยได้ (Infeasibility)

                   3.3.2 กรณีผลเฉลยไร้ขอบเขต (Unbounded Solution)

                   3.3.3 กรณีผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุดมีหลายค่า (Alternative Optimal Solution)

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 4 การประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้น

            4.1 ปัญหาการจัดสรรเงินลงทุน

            4.2 ปัญหาการผลิต

            4.3 ปัญหาการกำหนดส่วนผสมการผลิต

            4.4 ปัญหาการขนส่ง

            4.5 ปัญหาการจัดสรรพนักงาน

            4.6 ปัญหาการกำหนดสัดส่วนการผลิตเกิน 1 ช่วงเวลา

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 5 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง

            5.1 หลักการของการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)

                   5.1.1 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตัดสินใจใน

                   ฟังก์ชันวัตถุประสงค์

            5.1.2 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าทางขวามือ

5.2   การวิเคราะห์ความไวและแปลความหมายกรณีปัญหาค่าต่ำสุด (Minimize)

            5.3 กฎ 100%

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 6 วิธีการซิมเพล็กซ์ (The Simplex Method)

            6.1   การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีการซิมเพล็กซ์ กรณีปัญหาค่าสูงสุด (Maximize)

            − ตารางซิมเพล็กซ์เริ่มต้น

                   − ตัวแปรเข้า

                   − ตัวแปรออก

                   − ตารางซิมเพล็กซ์สุดท้าย

                   − การปรับค่า Pivot Element ของตารางซิมเพล็กซ์

                   − การคำนวณหาค่ากำไรรวม Zj

            6.2 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีการซิมเพล็กซ์ กรณีปัญหาค่าต่ำสุด (Minimize)

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 7 ตัวแบบการตัดสินใจ (Decision Models)

            7.1 ขั้นตอนในการตัดสินใจ (The Steps in Decision Making)

                   7.1.1 วิเคราะห์ตามขั้นตอนการตัดสินใจ

            7.2 การเลือกวิธีการตัดสินใจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ

                   7.2.1 การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่แน่นอน (Decision Making under Certainty)

                   7.2.2 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน (Decision Making under Uncertainty)

                            − เกณฑ์แมกซิแมกซ์: Maximax (To Maximize the Maximums)

                            − เกณฑ์แมกซิมิน: Maximin (To Maximize the Minimums)

                            − เกณฑ์ทางสายกลาง (Equally Likely)

                            − เกณฑ์การใช้หลักความเป็นจริง (Criterion of Realism)

                            − เกณฑ์ค่าเสียโอกาส (Minimax Regret Criterion)

            7.2.3 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decision Making under Risk)

                            − ค่าผลตอบแทนคาดคะเน (EMV : Expected monetary value)

                            − ค่าข่าวสารสมบูรณ์คาดคะเน (Expected Value of Perfect Information :

EVPI)

                            − ค่าเสียโอกาสคาดคะเน (Expected Opportunity Loss : EOL)

            7.3   การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)

            7.4   การตัดสินใจโดยใช้แขนงการตัดสินใจ (Decision Trees)

            7.5   การคำนวณหาค่าตัวอย่างข้อมูลคาดคะเน (Expected Value ofSample Information

                   หรือ EVSI)

            7.6   การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของตัวอย่างข้อมูล (Efficiency of Sample Information)

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 8 ทฤษฎีเกม (Game Theory)

            8.1 กลยุทธ์ (Strategy)

                   8.1.1 กลยุทธ์แท้ (Pure Strategy)

                   8.1.2 กลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy)

            8.2 เกมระหว่าง 2 ฝ่ายมีผลรวมเป็นศูนย์ (Two Person Zero Sum Game)

            8.3 การคำนวณหาค่าการแข่งขัน หรือค่าเกม

                   8.3.1 การคำนวณหาค่าการแข่งขันจากตารางผลตอบแทน

                   8.3.2 การคำนวณหาค่าการแข่งขันด้วยวิธีกราฟ

                   8.3.3 การคำนวณหาค่าการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์เด่น

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 9 ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Analysis)

            9.1 สัญลักษณ์และคำศัพท์สำหรับตัวแบบมาร์คอฟ

            9.2   การพยากรณ์ความน่าจะเป็นโดยใช้ตัวแบบมาร์คอฟ

                   9.2.1 ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะ (Transition Probabilities)

                   9.2.2 เวกเตอร์ความน่าจะเป็น ณ เวลาปัจจุบัน

                            − การวิเคราะห์ตัวแบบมาร์คอฟโดยใช้ภาพแขนง (Tree Diagram)

                            − การวิเคราะห์ตัวแบบมาร์คอฟโดยใช้เมตริกซ์การคูณ (Matrix Multiplication)

            9.3   การคำนวณหาค่าความน่าจะเป็น ณ สถานะคงตัว (Steady State Probability) 

            9.4  การคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นในสถานะคงตัวกรณีเมตริกซ์ขนาด 3×3

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 10 ตัวแบบสินค้าคงคลัง (Inventory Models)

            10.1 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบสินค้าคงคลัง

            10.2 ประเภทตัวแบบสินค้าคงคลัง

                    10.2.1 ตัวแบบสินค้าคงคลังอุปสงค์คงที่ (Deterministic Inventory Model)

                      − ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อขนาดประหยัด (Economic Order Quantity Model : EOQ)

              − ปริมาณการสั่งซื้อขนาดประหยัดกรณีมีส่วนลด (Quantity Discounts for the EOQ Model)

              − สินค้าคงคลังกรณีสินค้าขาดได้ (Inventory Model with Planned Shortages)

              − ปริมาณการผลิตขนาดประหยัด (Economic Production Lot Size Model)

            10.2.2ตัวแบบสินค้าคงคลังที่มีอุปสงค์ไม่คงที่ (Probabilistic Inventory Model)

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 11 ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory)

            11.1  ตัวอย่างของปัญหาแถวคอยในธุรกิจ

            11.2 โครงสร้างพื้นฐานของปัญหาแถวคอย

            11.3 องค์ประกอบของปัญหาแถวคอย

                    11.3.1 รูปแบบการรับบริการ

                    11.3.2 รูปแบบการให้บริการ

                    11.3.3 รูปแบบแถวคอย

            11.4  ลักษณะการของแถวคอย (Waiting Lines Characteristics)

            11.5  ต้นทุนแถวคอย (Waiting Lines Costs)

            11.6  รูปแบบแถวคอย

            11.7  ประเภทตัวแบบแถวคอย (Queuing Model)

            11.7.1 ตัวแบบแถวคอยมีหน่วยให้บริการ 1 หน่วย การเข้ามารับบริการมีการแจกแจงแบบปัวซองส์ และเวลาในการให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (M/M/1)

            11.7.2 ตัวแบบแถวคอยมีหน่วยให้บริการหลายหน่วย การเข้ามารับบริการมีการแจกแจง

                              แบบปัวซองส์ และเวลาในการให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (M/M/k)

            11.7.3 ตัวแบบแถวคอยมีหน่วยให้บริการ 1 หน่วย การเข้ามารับบริการมีการแจกแจงแบบปัวซองส์ และเวลาในการให้บริการคงที่ (M/D/1)

            11.7.4 ตัวแบบแถวคอยมีหน่วยให้บริการ 1 หน่วย การเข้ามารับบริการมีการแจกแจงแบบปัวซองส์ และเวลาในการให้บริการมีการแจกแจงแบบทั่วไป (M/G/1)

            11.7.5 ตัวแบบแถวคอยมีหน่วยให้บริการ 1 หน่วย การเข้ามารับบริการมีการแจกแจงแบบปัวซองส์ และเวลาในการให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ

                      (M/M/1 with Finite Source)

            แบบฝึกหัด

 บทที่ 12 ปัญหาการขนส่ง

            − ลักษณะทั่วไปของปัญหาการขนส่ง

            − การกำหนดผลเฉลยเริ่มต้นโดยวิธีนอร์ทเวสท์คอร์เนอร์ (Northwest Corner Rule)

            − การกำหนดผลเฉลยเริ่มต้นโดยวิธีต้นทุนต่ำสุด (Least Cost Method)

            − การกำหนดผลเฉลยเริ่มต้นโดยวิธีประมาณค่าของโวเกล (Vogel’s Approximation Method

               หรือ VAM)

− การคำนวณหาผลเฉลยที่ดีที่สุดโดยวิธีมอดิฟายดิสทริบิวชั่น (Modified Distribution Method)

            แบบฝึกหัด